Permian Period-290 to 248 million years ago - Professor Saputello's Official WebsiteCopyright 2011